Caiff Casnewydd Fyw ei lywodraethu gan fwrdd o un-ar-ddeg ymddiriedolwr. Mae Casnewydd Fyw yn gwmni cyfyngedig drwy warant wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr, Rhif Cwmni 9323582, ac mae’n elusen gofrestredig.

Mae Casnewydd Fyw yn gwneud ei orau i gadw’r wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ond ni fydd yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddigwydd drwy ddefnydd o’r wybodaeth. Os ydych chi’n clywed unrhyw beth sy’n peri pryder, cysylltwch â: enquiries@newportlive.co.uk

Gwaherddir atgynhyrchu’r deunydd hwn ar unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig Casnewydd Fyw. Mae cyfraith Cymru a Lloegr yn berthnasol i gynnwys y wefan hon. Gall awduron unigol gadw’r hawliau eiddo deallusol i rywfaint o’r deunydd hwn.

Gwybodaeth/Cysylltiadau Trydydd Parti

Nid yw Casnewydd Fyw yn rheoli ac ni all warantu perthnasedd, amseroldeb na chywirdeb y wybodaeth a ddarperir gan asiantaethau, sefydliadau ac unigolion eraill, ac nid yw’n ardystio unrhyw safbwyntiau, cynhyrchion na gwasanaethau y gellid eu cynnig.

Diogelu Data

Mae Casnewydd Fyw drwy Gyngor Dinas Casnewydd wedi ei gofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 sy’n caniatáu i ni ddal a phrosesu gwybodaeth bersonol. Mae Casnewydd Fyw wedi’i gofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynwyr Gwybodaeth fel Rheolwr Data. Ni fyddwn ond yn defnyddio gwybodaeth o’r fath at y diben a gyflwynir ac a ganiateir dan y Ddeddf.

Problemau Firws

Mae Casnewydd Fyw yn gwneud pob ymdrech i wirio am firysau ar y ffeiliau sydd ar gael i’w lawrlwytho ar y safle hwn. Ni all Casnewydd Fyw dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a all ddigwydd drwy ddefnyddio deunydd sy’n cael ei lawrlwytho. Rydym yn argymell bod defnyddwyr yn ail-wirio’r holl ddeunydd sy’n cael ei lawrlwytho gyda’u meddalwedd gwrth-firws eu hunain.
 

Telerau ac Amodau Rafflau a Chystadlaethau Casnewydd Fyw

  • Rhaid i chi fod yn byw yn y Deyrnas Gyfunol a dros 18 oed er mwyn cymryd rhan mewn cystadlaethau a rafflau a gynhelir gan Casnewydd Fyw oni bai bod telerau ac amodau’r gystadleuaeth neu’r raffl yn nodi’n wahanol.
  • Dim ond un cais y person; ni chaniateir ceisiadau lluosog.
  • Nid oes modd trosglwyddo na chyfnewid gwobrau ac nid yw’r gwobrau’n cynnwys costau teithio.
  • Caiff yr enillwyr ei eu dewis ar hap o blith yr holl ymgeiswyr cymwys gan Casnewydd Fyw a chysylltir â nhw dros y ffôn neu drwy e-bost cyn pen 72 awr o gyhoeddi enwau’r enillwyr gyda manylion ar sut i hawlio’r wobr. 
  • Ni chaiff ceisiadau a ddaw i law ar ôl y diwrnod ac amser cau eu derbyn.
  • Ni fydd ceisiadau anghyflawn yn gymwys i gystadlu yn y raffl. 
  • Os nad oes modd cysylltu â’r enillwyr cyn pen 7 diwrnod, ceidw Casnewydd Fyw yr hawl i ddewis enillydd arall ar hap o blith yr holl gystadleuwyr cymwys eraill.
  • Nid yw cystadlaethau na rafflau yn agored i aelodau staff, gwirfoddolwyr, Cyfarwyddwyr Casnewydd Fyw, eu teuluoedd, asiantaethau neu unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth neu’r raffl.
  • Ceidw Casnewydd Fyw yr hawl i dynnu unrhyw gystadlaethau neu rafflau yn ôl neu eu diwygio ar unrhyw adeg heb rybudd.

Hyrwyddwr: Casnewydd Fyw, Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol, Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd, Spytty Boulevard, Casnewydd, NP19 4RA Trwy gymryd rhan yn ein cystadleuaeth neu raffl rydych yn cydsynio i’ch manylion gael eu defnyddio yn unol â’n polisi preifatrwydd 

Cystadleuaeth Ailagor Casnewydd Fyw (Tachwedd 2020)

Mae’n rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn i gystadlu. Dim ond un cais y person; nid ystyrir ceisiadau lluosog. Bydd un enillydd yn cael Aelodaeth Ffitrwydd Casnewydd Fyw 3 mis, os yw’r enillydd eisoes ag aelodaeth ffitrwydd Casnewydd Fyw caiff y tri mis eu hychwanegu at ddiwedd ei aelodaeth gyfredol.  Nid oes modd trosglwyddo’r wobr hon ac ni ellir ei chyfnewid am arian. Nid yw’r wobr yn cynnwys costau teithio.

I fod yn gymwys i gystadlu yn y raffl, rhaid i chi ateb cwestiwn ar wefan Casnewydd Fyw a chyflwyno eich manylion cyswllt er mwyn cystadlu yn y raffl. Bydd y gystadleuaeth yn cau am 12:00 GMT ar 30/11/2020.Cysylltir â’r enillydd dros y ffôn neu e-bost cyn pen 72 awr o gyhoeddi enw’r enillydd gyda manylion ar sut i hawlio ei wobr. Ni chaiff ceisiadau a ddaw i law ar ôl y diwrnod ac amser cau eu derbyn. Ni fydd ceisiadau anghyflawn yn gymwys i gystadlu yn y raffl.Caiff yr enillydd ei ddewis ar hap o blith yr holl gystadleuwyr cymwys gan Casnewydd Fyw. Y beirniad sydd biau’r gair olaf. Ni chymerir rhan mewn unrhyw ohebiaeth o ran y raffl. Os nad oes modd cysylltu â’r enillwyr cyn pen 7 diwrnod o gyhoeddi enwau’r enillwyr, ceidw Casnewydd Fyw yr hawl i ddewis enillydd arall ar hap o blith yr holl gystadleuwyr cymwys eraill.  Rydych hefyd yn cytuno os mai chi yw un o’r enillwyr y gallwn ddefnyddio eich manylion wrth gyhoeddi canlyniad y gystadleuaeth, gan gynnwys defnyddio eich enw.

Nid yw’r gystadleuaeth yn agored i aelodau staff, gwirfoddolwyr, Cyfarwyddwyr Casnewydd Fyw na’u teuluoedd agos.  Ceidw Casnewydd Fyw yr hawl i dynnu’r gystadleuaeth hon yn ôl neu ei diwygio ar unrhyw adeg heb rybudd. 

Prawf Iechyd Rhagfyr

Mae telerau ac amodau’n berthnasol. Dim ond i Aelodau Casnewydd Fyw sydd ag aelodaeth ddilys ac sy'n archebu lle yn ogystal â chwblhau prawf iechyd rhwng 1af a 31 Rhagfyr 2020 y mae raffl Her Iechyd Mis Rhagfyr ar agor. Dim ond un cais fesul aelod; ni chaniateir ceisiadau lluosog. Nid oes modd trosglwyddo na chyfnewid gwobrau ac nid yw’r gwobrau’n cynnwys costau teithio. Caiff yr enillydd ei ddewis ar hap o blith yr holl ymgeiswyr cymwys gan Casnewydd Fyw a chysylltir â nhw dros y ffôn neu drwy e-bost o fewn 72 awr i gynnal y raffl gyda manylion ar sut i hawlio’r wobr. Ni dderbynnir ceisiadau ar ôl y dyddiad a’r amser cau. Os nad oes modd cysylltu â’r enillydd o fewn 7 diwrnod, mae Casnewydd Fyw yn cadw’r hawl i ddewis enillydd arall ar hap o blith yr holl gystadleuwyr cymwys eraill. 

Nid yw’r raffl yn agored i aelodau staff, gwirfoddolwyr na Chyfarwyddwyr Casnewydd Fyw, nac aelodau agos o’u teuluoedd, asiantaethau neu unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth neu’r raffl. Mae Casnewydd Fyw yn cadw’r hawl i dynnu unrhyw gystadlaethau neu rafflau yn ôl neu eu diwygio ar unrhyw adeg heb rybudd.